การสัมมนาการให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล

Head News : การสัมมนาการให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา เรื่องการให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล

ในภูมิภาค ดังนี้

                    ภาคเหนือ                วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

                                                สถานที่ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

                   ภาคใต้                     วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

                                                 สถานที่ : โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

                  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

                                                 สถานที่ : โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

                   ภาคกลาง                  วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

                                                สถานที่ : ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑

                                                สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ

โดยผู้สนใจสามารถสอบถามหรือตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล วช. โทร  ๐-๒๕๖๑ ๒๔๔๕  ต่อ ๗๐๖ และ ๗๐๗

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th