ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)

Head News : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ประจำปี 2562

สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS https://nrms.go.th โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
กองการต่างประเทศ (กกต.) ชั้น 1 อาคาร วช. 3 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 207, 209 และ 0-2579-2285 โทรสาร 0-2561-3049

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th