แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบ EXPLORE

Head News : แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบ EXPLORE

แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ
(Extraordinary Simple Public Library of Research Result : EXPLORE)
www.thai-explore.net
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กรุณากรอกแบบสอบถาม

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th