ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ “ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์” ประจำปี ๒๕๖๒

Head News : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ “ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์” ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เป็นมาตรฐานสากลในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัยและนักวิชาการให้กว้างไกลในระดับนานาชาติ  นโยบายดังกล่าวเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ วช.ได้ใช้รูปแบบความร่วมมือ
ในการจัดทำวารสารเพื่อจัดพิมพ์ NRCT Official e-Journal ด้านสังคมศาสตร์ โดยการให้ทุนสนับสนุน
การจัดทำวารสารวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทำวารสาร
ที่มีมาตรฐานสากล โดยใช้ชื่อว่า Social Science Asia  ความร่วมมือรูปแบบใหม่ระหว่างวช. และหน่วยงาน
ที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการในการจัดทำ NRCT Official e-Journal ให้ได้มาตรฐานสากล
ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมวงการวิจัยและวงการวิชาการของไทยให้มีผลงานเผยแพร่ไปในระดับนานาชาติ มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ โดยสามารถดาวน์โหลดบทความในวารสารได้ที่เว็บไซต์ www.socialscienceasia.nrct.go.th หรือwww.e-journal.nrct.go.thทั้งนี้วารสาร Social Science Asia ได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในกลุ่ม ๒

          จากผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ดังกล่าวข้างต้น วช. จึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนสนับสนุน
การจัดทำ NRCT Official e-Journal ด้านสังคมศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้ วช.
ได้สนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนฯ จำนวน ๓ ทุน ทุนละ ๒๐๐,๐๐๐  บาท เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ ๕ (ปี ๒๐๒๐) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          ๑. วัตถุประสงค์

              ๑.๑ เพื่อพัฒนาวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เป็นมาตรฐานสากลในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ภาษาอังกฤษ

             ๑.๒ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ของนักวิจัย นักวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศให้มีผลงานเผยแพร่ไปในระดับนานาชาติ มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์

๒. คุณสมบัติของวารสาร

             ๒.๑ วารสาร Social Science Asia เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านสังคมศาสตร์ ซึ่ง วช. ต้องการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ในรูปแบบของวารสารวิชาการแบบดิจิทัลที่มีการเผยแพร่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแบบออนไลน์ได้แบบเสรี หรือ Open Access ที่ครอบคลุมทุกสาขาทางด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขารัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา มานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ อาชญาวิทยา คติชนวิทยา ภาษาศาสตร์ นิติศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ การนำเสนอบทความในวารสารให้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น และต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ก่อนนำผลงานเผยแพร่ทางสาธารณะ

    ๒.๓ ต้องมีกองบรรณาธิการ / คณะบรรณาธิการที่ประกอบด้วย

          - ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ผู้ทรงคุณวุฒิในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และ
รองศาสตราจารย์ ที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องในสาขาวิชา

          - บุคคลภายนอกสถาบันฯ ที่จัดพิมพ์วารสารนั้น  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                   - วช. อาจพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชี่ยวชาญทางด้านสังคมศาสตร์ที่ วช. เห็นสมควรเข้าร่วมเป็น Editorial Committee ในกองบรรณาธิการด้วย ทั้งนี้เพื่อให้แนะนำ และชี้แนะแนวทางการจัดทำวารสารให้เป็นไปในทิศทางที่สอดรับกับ Social Science Asia

             ๒.๔ กองบรรณาธิการจะต้องมีศักยภาพในด้านการปฏิบัติการ ด้านการวางแผน  ด้านการประสานงาน  ด้านการบริการ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นอย่างดีในด้านการจัดทำวารสารวิชาการ ทั้งนี้กองบรรณาธิการจะเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาบทความในวารสารทั้งหมด

             ๒.๕ กองบรรณาธิการสามารถกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน รูปแบบการพิมพ์ และบรรณานุกรม ของบทความวิชาการและบทความวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาการรับลงตีพิมพ์ได้เอง 

             ๒.๖ ผู้เขียนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร ไม่น้อยกว่า ๕๐% ของจำนวนบทความทั้งหมดควรมาจากสถาบันอื่นที่ไม่ใช่สถาบันที่จัดทำวารสารนั้น 

             ๒.๗ บทความต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย ๒ ท่าน (จากหน่วยงานภายนอกอย่างน้อย 1 ท่าน)  ในลักษณะผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review) โดยผู้ประเมินบทความต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ทำงานวิจัยและมีผลงานการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

             ๒.๘ บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารควรประกอบด้วยบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทความเรื่องสั้น บทแนะนำหนังสือ จำนวนทั้งสิ้น ๖ บทความ และมีบรรณนิทัศ (book review) ๑ บทความ และอาจมีบทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิของ วช. ตีพิมพ์ด้วย

             ๒.๙ บทความต่าง ๆ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน

         ๓. หลักเกณฑ์และวิธีให้การสนับสนุน

             ๓.๑ การตัดสินให้ทุนจะผ่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ วช. แต่งตั้งให้พิจารณา และความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ถือเป็นข้อสิ้นสุด โดยพิจารณาจาก

                   ๓.๑.๑ คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และผลงานที่ผ่านมา

                   ๓.๑.๒ รายละเอียดของวารสารที่จะจัดทำเพื่อเสนอขอรับทุน

                   ๓.๑.๓ บทความที่จะเผยแพร่ในวารสาร

- ผู้ขอรับทุนสามารถเสนอรายละเอียดตามรูปแบบ และความเหมาะสมของวารสารที่ขอรับทุน เนื่องจากวารสารในแต่ละสาขามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ทาง วช. จึงไม่ได้กำหนดรูปแบบ และแบบฟอร์ม คณะกรรมการจะพิจารณาจากความน่าสนใจของวารสาร องค์ประกอบของบทความ ความเหมาะสมในการจัดวางเนื้อหาส่วนต่าง ๆ  ทั้งนี้ ขอให้ระบุรายชื่อบทความที่คาดว่าจะนำมาเผยแพร่ในวารสารที่ได้รับทุนมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย                  

           ๓.๒ วช. กำหนดให้ทุนสนับสนุนการดำเนินการจัดทำวารสารทุนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ ทุน

            ๓.๓ ระยะเวลาส่งมอบวารสารภายใน ๖ เดือน นับจากวันทำสัญญารับทุน โดยผู้รับทุนต้องส่งมอบวารสาร Social Science Asia ในรูปแบบ MS.word และ PDF ไฟล์ และหลักฐานการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (บทความละ ๒ ท่าน)

       ๔. เอกสารและหลักฐานประกอบการขอรับทุน

           ผู้สนใจสามารถขอรับทุน โดยจัดทำเอกสารจำนวน ๑ ชุดส่งมาที่ ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐ โทร ๐๒-๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๗๐๖, ๗๐๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๖๘๙๕
ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th