60 ปี วช. พัฒนาประเทศไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

Head News : 60 ปี วช. พัฒนาประเทศไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

ในโอกาสที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2562 กับความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 7 อย่างมั่นคง ในบทบาทขององค์กรหลักด้านการวางนโยบาย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ในวาระที่ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา วช. พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม 

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th