ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2560 (2017 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)

Head News : ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2560 (2017 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)

รายละเอียดเอกสารดังนี้

1. สรุปทุนโครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2560

2. ขั้นตอนการขอรับทุน

3. Program Announcement ซึ่งประกอบด้วย Annex 1,2 และ 3

นางสาวศศิวิมล เทศมาสา นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

196  ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-2445 ต่อ 203, 0-2579-2690 โทรสาร : 0-2561-3049

 

อีเมล : sasivimol.t@nrct.go.th (CC: tiwa.n@nrct.go.th ) เว็บไซต์ : www.nrct.go.th

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th