เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

VDO.


Header :  เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
Owner :  รชต มณีโชติ
Co-Owner :   -
keywords :   กลีบกระเทียม, ผลิตภัณฑ์การเกษตร
Department :  วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
Description :  การพัฒนาเครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การเกษตรมีส่วนป­ระกอบที่สำคัญ 3 ส่วน คือ ชุดแกะกลีบกระเทียม โครงสร้างและชุดต้นกำลังใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขน­าด 1 แรงม้าเป็นต้นกำลัง หลังจากดำเนินการทดสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อ­บกพร่องของเครื่องแล้ว จึงได้เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การเกษตรต้นแบบ ซึ่งสามารถใช้ทดแทนแรงงานคน ลดความเหนื่อยล้า และประหยัดเวลาในการแปรสภาพกระเทียมเครื่อ­งวัดอัตราการเต้นของหัวใจสำหรับผู้สูงอายุ­และการวิเคราะห์ผลแบบจำแนกกลุ่ม
More information :  https://www.youtube.com/watch?v=dhWkBjiHbto&list=PLbiT4WMo2j3s1nrzEdF4RtRAv_S6wIwul&index=12
Add documents :  
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย, เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th