การผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ

VDO.


Header :  การผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ
Owner :  รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
Co-Owner :   -
keywords :   ไบโอเอทานอล, วัสดุชีวภาพ
Department :  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Description :  วิจัยการผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ (ลำต้นมันสำปะหลัง) เพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือกใหม่ที่มีราคา­ถูกและช่วยแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนได้อีกทางห­นึ่ง
More information :  https://www.youtube.com/watch?v=_6l19oB4PSk
Add documents :  
Research Branch :   วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 
Creative Commons License
การผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th