การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

VDO.


Header :  การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย
Owner :  ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
Co-Owner :   -
keywords :   รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
Department :  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
Description :  วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย” พบว่า การสอนสันติศึกษาควรมุ่งสอนให้นักศึกษามี “สันติภายใน” จะนำไปสู่การเกิด “สันติภายนอก” และรูปแบบการสอน “PEACE MODEL” ที่มุ่งเน้นการสอนแบบ บูรณาการ (Integration) มีความเหมาะสมต่อการสอนสันติศึกษาในหมวดวิชาศึกษา ทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาไทย
More information :  
Add documents :  ดาวน์โหลด
Research Branch :   การศึกษา
 
Creative Commons License
การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th