การประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของการปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย

VDO.


Header :  การประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของการปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย
Owner :  ศาสตราจารย์ แชบเบียร์ กีวาลา
Co-Owner :   ดร. ธภัทร ศิลาเลิศรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
keywords :   การประเมินความยั่งยืน, Sustainability assessment, การประเมินวัฎจักรชีวิต, Life cycle assessment, สิ่งแวดล้อม, Environment, ปาล์มน้ำมัน ประเทศไทย, Oil palm
Department :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Description :  การประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของการปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย โดยใช้ตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประเด็น คือ (1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฎจักรชีวิตหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท (2) วอเตอร์ฟุตพริ้นท และ (3) ความเสี่ยงต่อพื้นที่ที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญต่อการรับรองมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและมาตรฐานการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างยั่งยืนในระดับสากล
More information :  
Add documents :  
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th