ไร่นาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง

VDO.


Header :  ไร่นาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง
Owner :  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านโคกสะอาด
Co-Owner :   -
keywords :   เศรษฐกิจพอเพียง
Department :  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านโคกสะอาด ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
Description :  "แปลงพุทธเกษตร" เป็นไร่นาสวนผสม ตามแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (อ้างอิง 7 กันยายน 2553) และเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านโคกสะอาด ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ โดยมี นายอวยชัย แสงกล้า เป็นหัวหน้ากลุ่ม เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรแบบผสมผสาน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตร และเพื่อให้ราษฎรได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและดำเนินกิจกรรมโครงการฯ
More information :  https://www.youtube.com/watch?v=stlRrMYVUEA
Add documents :  
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
ไร่นาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th