นวัตกรรมการผลิตจุลผนึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพดเพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัช

VDO.


Header :  นวัตกรรมการผลิตจุลผนึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพดเพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัช
Owner :  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ และคณะ
Co-Owner :   -
keywords :   จุลผนึกเซลลูโลส, ซังข้าวโพด, อุตสาหกรรมเภสัช
Department :  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จ.พิษณุโลก
Description :  นวัตกรรมการผลิตจุลผลึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพดเพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัช เป็นการศึกษาและพัฒนาการผลิต จุลผลึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพด โดยการนำเอาวัสดุเหลือทิ้ง ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใช้คือซังข้าวโพดบด ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากซังข้าวโพด ได้แก่ Micro Crystalline Cellulose (MCC) จุลผลึกเซลลูโลสที่ผลิตได้ มีคุณภาพเทียบเท่ากับของต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการทดแทน และลดการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยในปัจจุบัน MCC จัดได้ว่าเป็น Binder ในยาที่มีความสำคัญและมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยาอยู่เป็นปริมาณมาก
More information :  https://www.youtube.com/watch?v=duWKIurfZWs
Add documents :  
Research Branch :   วิทยาศาสตร์การแพทย์, วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 
Creative Commons License
นวัตกรรมการผลิตจุลผนึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพดเพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th