การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการสอนที่มุ่งเน้นการใช้ตัวแทนความคิดที่หลากหลายของครูเพื่อส่งเสริมความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เรื่องการดำรงชีวิตของพืชของนักเรียน

VDO.


Header :  การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการสอนที่มุ่งเน้นการใช้ตัวแทนความคิดที่หลากหลายของครูเพื่อส่งเสริมความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เรื่องการดำรงชีวิตของพืชของนักเรียน
Owner :  นางสาวชนกนาถ ชื่นมณี
Co-Owner :   -
keywords :   Multiple representations, PCK, Plant Life, MR-PCK
Department :  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Description :  การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของนักเรียนโดยการพัฒนาศาสตร์การสอนผนวกเนื้อหาที่เน้นตัวแทนความคิดของครูวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช
More information :  
Add documents :  ดาวน์โหลด
Research Branch :   การศึกษา
 
Creative Commons License
การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการสอนที่มุ่งเน้นการใช้ตัวแทนความคิดที่หลากหลายของครูเพื่อส่งเสริมความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เรื่องการดำรงชีวิตของพืชของนักเรียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th