การพัฒนาสีย้อมและสารตกแต่งสำเร็จสำหรับสิ่งทอด้วยสารสกัดจากกากกาแฟ

VDO.


Header :  การพัฒนาสีย้อมและสารตกแต่งสำเร็จสำหรับสิ่งทอด้วยสารสกัดจากกากกาแฟ
Owner :  ผศ.ดร. จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์
Co-Owner :   ดร. พรทิพย์ แซ่เบ๊, ผศ.ดร. พจนารถ สุวรรณรุจิ
keywords :   กากกาแฟ, สีธรรมชาติ, สารตกแต่งสำเร็จ, น้ำมันกาแฟ, ไมโครเอนแคปซูเลชัน, สิ่งทอ
Department :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Description :  กากกาแฟสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสีย้อมและสารตกแต่งสำเร็จเพื่อใช้สำหรับสิ่งทอได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผ้าไหม สีย้อมที่สกัดได้จากกากกาแฟสามารถย้อมติดผ้าไหมได้ดีมาก รองลงมาคือฝ้ายและไนลอน นอกจากให้เฉดสีน้ำตาลบนผ้าแล้วสีจากกากกาแฟยังช่วยให้ผ้าต้านเชื้อแบคทีเรียชนิด S. Aureus และมีสมบัติป้องกันรังสี UV ได้ดีมากด้วย การใช้แทนนินเป็นสารช่วยผนึกสีช่วยสีเข้มขึ้น นอกจากนี้น้ำมันจากกากกาแฟสามารถนำมาเตรียมเป็นไมโครแคปซูลเพื่อใช้เป็นสารตกแต่งสำเร็จสำหรับสิ่งทอได้ โดยทำให้ผ้ามีสมบัติด้านแบคทีเรียได้ดีขึ้น
More information :  
Add documents :  ดาวน์โหลด
Research Branch :   วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th