การพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา

VDO.


Header :  การพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา
Owner :  พัฑรา พนมมิตร
Co-Owner :   -
keywords :   ออนโทโลยี, โดเมนออนโทโลยี, ผ้าล้านนา, การจัดระบบความรู้, ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Department :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Description :  การพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา ประกอบด้วย โดเมนความรู้หลัก คือ ความรู้ด้านผ้าล้านนา จำนวน 8 โดเมนย่อย (Sub-Domain) ได้แก่ (1) วัสดุใช้ในการทอผ้าล้านนา (2) อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าล้านนา (3) วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผ้าล้านนา (4) กระบวนการผลิตผ้าล้านนา (5) เทคนิคหรือรูปแบบการทอผ้าล้านนา (6) ลวดลายผ้าล้านนา (7) ประเภทผ้าล้านนา และ (8) ผลิตภัณฑ์ผ้าล้านนา และกลุ่มความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผ้าล้านนา จำนวน 3 กลุ่มความรู้ ได้แก่ (1) ความรู้กลุ่มพืช (2) ความรู้กลุ่มสัตว์ และ (3) ความรู้กลุ่มสี ออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา ประกอบด้วย คลาสหลัก (Class) จำนวน 42 คลาส คลาสย่อย (Sub-class) จำนวน 131 คลาส ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสตามลำดับชั้น (Hierarchical relationship) 10 ชนิด จำนวน 205 รายการ คุณสมบัติ (Properties) 9 ชนิด จำนวน 464 รายการ และข้อมูลตัวอย่างคลาส (Instance) จำนวน 489 รายการ
More information :  
Add documents :  ดาวน์โหลด
Research Branch :   การศึกษา
 
Creative Commons License
การพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th