การปรับปรุงระบบการจัดซื้อวัตถุดิบทางตรงการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปของ บริษัท ไทย พาฝัน จำกัด

VDO.


Header :  การปรับปรุงระบบการจัดซื้อวัตถุดิบทางตรงการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปของ บริษัท ไทย พาฝัน จำกัด
Owner :  นางสาววัชรี เตียงทองคำ
Co-Owner :   -
keywords :   วัตถุดิบทางตรง การจัดซื้อ การสั่งซื้อที่ประหยัด การจำแนกกลุ่มสินค้า ABC
Department :  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
Description :  การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดเวลาการส่งมอบของ Supplier ทั้งสามารถคัดเลือก และลดจำนวน Supplier หรือคู่ค้าที่เหมาะสม ได้มาตรฐานคุณสมบัติของชิ้นส่วน หรือวัตถุดิบ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และพัฒนาธุรกิจร่วมกับผู้ขายสินค้าให้ไปในทิศทางเดียวกัน พัฒนาระบบการส่งมอบของ Supplier เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง และการบริหารการจัดซื้อที่เหมาะสมให้องค์กรในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
More information :  
Add documents :  ดาวน์โหลด
Research Branch :   เศรษฐศาสตร์
 

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th