พฤติกรรมบางประการและการเลือกใช้พื้นที่อาศัยของนกแอ่นกินรัง (Aerodramus germani) บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร

VDO.


Header :  พฤติกรรมบางประการและการเลือกใช้พื้นที่อาศัยของนกแอ่นกินรัง (Aerodramus germani) บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร
Owner :  วรพรรณ หลักฉั่ว
Co-Owner :   รองศาสตราจารย์รองลาภ สุขมาสรวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจักขณ์ ฉิมโฉม
keywords :   นกแอ่นกินรัง,วัดช่องลม, ศูนย์วิจัยป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร
Department :  ภาคชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Description :  นกแอ่นกินรังมีพฤติกรรมการบิน(fly) ในพื้นที่ชุมชนมากกว่าพื้นที่ธรรมชาติที่ การบินในป่าเกิดมากในช่วงต้นปี ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม เช่นเดียวกับในพื้นที่ชุมชน มีการร้อง(call)มากที่สุดในเดือนมกราคม ทั้งในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ธรรมชาติอย่างไม่แตกต่างกัน พฤติกรรมการม้วนตัวจับแมลง(roll)พบในพื้นที่ชุมชนมากกว่าในพื้นที่ธรรมชาติ นกใช้พื้นที่อาศัยในป่ามากในช่วงเดือนมกราคมที่ความสูงมากกว่า 50 เมตร ขณะที่มีการหากินตลอดปีในพื้นที่ชุมชน ที่ความสูง 20-30 เมตร
More information :  http://kukr.lib.ku.ac.th/journal/JWT/search_detail/result/373890
Add documents :  ดาวน์โหลด
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th