ผลิตภัณฑ์กาวน้ำจากหนังปลา

VDO.


Header :  ผลิตภัณฑ์กาวน้ำจากหนังปลา
Owner :  กังสดาลย์ บุญปราบ
Co-Owner :   -
keywords :   การผลิตตกาวน้ำจากหนังปลา, ผลิตภัณฑ์ประมง
Department :  ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Description :  นักวิจัย มก. จดอนุสิทธิบัตร “กรรมวิธีการผลิตกาวน้ำจากหนังของปลา” ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่พัฒนาให้ใช้ได้กับวัตถุดิบจากเศษเหลือการแปรรูปทั้งปลาน้ำจืดหรือน้ำกร่อย เป็นการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์ทรัพยากรในส่วนของเศษเหลือจากการแปรรูป มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกาวน้ำ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่สามารถผลิตได้เองในประเทศ เพิ่มทางเลือกทดแทนการนำเข้าหรือกาวจากสารเคมีสังเคราะห์ เป็นกาวน้ำที่มีคุณสมบัติโดดเด่น คือมีสีใสโดยธรรมชาติ ไม่ต้องมีกระบวนการฟอกสี เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตกาวแบบเดิมที่ผ่านมานั้น จะได้กาวที่มีสีน้ำตาล ซึ่งต้องมีกระบวนการกำจัดสี และกระบวนการระเหยสารฟอกสีออกไป ดังนั้นกรรมวิธีใหม่ในการผลิตโดยการใช้วิธีการสกัดที่อุณหภูมิต่ำตลอดสายการผลิต สามารถลดปฏิกริยาการเกิดสีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ลดขั้นตอนการผลิตและลดต้นทุนการผลิตด้วย การพัฒนากรรมวิธีการผลิตกาวน้ำจากหนังปลาจึงเป็นแนวทางการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์เศษเหลือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
More information :  https://www.youtube.com/watch?v=9lUwKLjotVY https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=35078
Add documents :  
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
ผลิตภัณฑ์กาวน้ำจากหนังปลา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th