การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและความเร็วในการลุกขึ้นยืนโดยใช้โปรแกรมควบคุมจินตภาพการเคลื่อนไหวร่วมกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ: การศึกษาคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและคลื่นไฟฟ้าสมอง

VDO.


Header :  การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและความเร็วในการลุกขึ้นยืนโดยใช้โปรแกรมควบคุมจินตภาพการเคลื่อนไหวร่วมกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ: การศึกษาคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและคลื่นไฟฟ้าสมอง
Owner :  บุญรัตน์ โง้วตระกูล
Co-Owner :   เสรี ชัดแช้ม, ปรัชญา แก้วแก่น
keywords :   จินตภาพการเคลื่อนไหว/ การออกกำลังกาย/ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ/ การลุกขึ้นยืน/ ผู้สูงอายุ/ คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ/ คลื่นไฟฟ้าสมอง
Department :  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
Description :  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมควบคุมจินตภาพการเคลื่อนไหวร่วมกับการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและความเร็วในการลุกขึ้นยืนในผู้สูงอายุช่วงอายุ 60-74 ปี ผลการวิจัยปรากฎว่า โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นให้ผลเชิงบวกต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขามากกว่าโปรแกรมการออกกำลังกายทั่วไป อาจเนื่องมาจากผลของการฝึกจินตภาพการเคลื่อนไหวและ การออกกำลังกายแบบมีแรงต้านที่สอดคล้องกับกิจกรรมการลุกขึ้นยืน
More information :  rmcs.buu.ac.th/home
Add documents :  ดาวน์โหลด
Research Branch :   การศึกษา
 
Creative Commons License
การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและความเร็วในการลุกขึ้นยืนโดยใช้โปรแกรมควบคุมจินตภาพการเคลื่อนไหวร่วมกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ: การศึกษาคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและคลื่นไฟฟ้าสมอง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th