การคัดเลือกและเปรียบเทียบพันธุ์อัญชัน

VDO.


Header :  การคัดเลือกและเปรียบเทียบพันธุ์อัญชัน
Owner :  จรัญ ดิษฐไชยวงศ์
Co-Owner :   เสงี่ยม แจ่มจำรูญ, สุภาภรณ์ สาชาติ, ศรีสุดา ไท้ทอง, มัลลิกา รักษ์ธรรม
keywords :   อัญชัน, สายพันธุ์, ผลผลิ, เอนโทไซยานิน
Department :  กรมวิชาการเกษตร
Description :  อัญชันพันธุ์ปลูกทั่วไปมีความแปรปรวนทางพันธุกรรม เนื่องจากในธรรมชาติมีการผสมข้ามโดยแมลง ทำให้ผลผลิต ลักษณะดอก และคุณสมบัติทางเคมี อาจไม่คงที่ ปี 2554-2556 คัดเลือกอัญชันพันธุ์ปลูกทั่วไป ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ใช้วิธีคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์เพื่อหาพันธุ์แท้ ให้ผลผลิต จำนวนกลีบดอก และปริมาณแอนโทไซยานินสูง ได้อัญชันพันธุ์แท้ผ่านการคัดเลือก 4 สายพันธุ์ได้แก่ สายพันธุ์ 7-1-16, 14-2-2,18-2-5 และ13 ปี 2557 วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ ปลูกอัญชันพันธุ์แท้ 4 สายพันธุ์เปรียบเทียบกับพันธุ์ปลูกทั่วไปพบว่า สายพันธุ์ 7 -1-16 ให้ผลผลิต ดอกสดสูงสุด 1,639 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างกัน ทางสถิติกับสายพันธุ์ 13 และพันธุ์ปลูกทั่วไป
More information :  http://www.doa.go.th/research/attachment.php?aid=2493
Add documents :  
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การคัดเลือกและเปรียบเทียบพันธุ์อัญชัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th