ผลกระทบจากความหลากหลายของยีนอินเตอร์เฟียรอนแกมม่าอินดิวซิเบิลโปรตีนเทนต่อโรคตับ ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีชาวไทย

VDO.


Header :  ผลกระทบจากความหลากหลายของยีนอินเตอร์เฟียรอนแกมม่าอินดิวซิเบิลโปรตีนเทนต่อโรคตับ ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีชาวไทย
Owner :  อภิคุณ ตุนก่อ
Co-Owner :   -
keywords :   ไวรัสเอชไอวี, อินเตอร์เฟียรอนแกมม่าอินดิวซิเบิลโปรตีนเทน, ความหลากหลายนิวคลีโอไทด์เดี่ยว, ภาวะค่าเอนไซม์ตับสูง, ภาวะพังผืดในตับ
Department :  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเลิดสิน 190 ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Description :  ผลกระทบจากความหลากหลายของยีนอินเตอร์เฟียรอนแกมม่าอินดิวซิเบิลโปรตีนเทนต่อโรคตับในผู้ติดเชื้อเอชไอวีชาวไทย การศึกษาในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีชาวไทยครั้งนี้ มีความถี่ของ SNP ในยีน IP-10 ที่ตำแหน่ง G-201A และตำแหน่ง 1596C/T คล้ายคลึงกับการศึกษาที่ผ่านมาในประชากรอื่น ๆ แต่ไม่พบความสัมพันธ์ของ SNP ในยีน IP-10 ทั้งสองตำแหน่งกับภาวะแทรกซ้อนที่ตับรวมถึงความรุนแรงของการติดเชื้อในผู้ติดเชื้อเอชไอวีชาวไทยทั้งหมด และในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีแบบเดี่ยวที่ศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นข้อมูลที่แสดงบทบาทของปัจจัยทางพันธุกรรมในการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตับในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่อาจมีประโยชน์ในการพัฒนาวิธีวางแผนการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีชาวไทยต่อไป
More information :  
Add documents :  ดาวน์โหลด
Research Branch :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th