โครงการศึกษาศักยภาพขยะจากหลุมฝังกลบเก่า และแนวทางการใช้ประโยชน์พลังงานขยะ

VDO.


Header :  โครงการศึกษาศักยภาพขยะจากหลุมฝังกลบเก่า และแนวทางการใช้ประโยชน์พลังงานขยะ
Owner :  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
Co-Owner :   -
keywords :   พลังงานจากขยะ, พลังงานทดแทน, ศักยภาพขยะจากหลุมฝังกลบเก่า
Department :  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
Description :  พพ. ได้เล็งเห็นศักยภาพของขยะมูลฝอยจากหลุมฝังกลบเก่าที่ผ่านการย่อยสลายไปบางส่วน สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้ แต่ยังไม่มีการรวบรวมศักยภาพของขยะเหล่านี้ ดังนั้น การศึกษาศักยภาพการผลิตพลังงานขยะจากแหล่งฝังกลบเก่า จึงได้ถูกกำหนดให้ศึกษาและบรรจุในกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา แผนงานศึกษาศักยภาพ แผนปฏิบัติการตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน ๑๕ ปี (พลังงานขยะ) ซึ่งแนวทางการจัดการและผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอยมีหลายรูปแบบ เช่น นำมาเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse-Derived Fuel, RDF) ก๊าซชีวภาพ และน้ำมันจากกระบวนการไพโรไลซิส การดำเนินการเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะได้อย่างคุ้มค่า และยังเป็นการสร้างพลังงานเพื่อทดแทนพลังงานรูปแบบอื่น ๆ อีกด้วย
More information :  http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/Bib13744-รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf
Add documents :  
Research Branch :   วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 
Creative Commons License
โครงการศึกษาศักยภาพขยะจากหลุมฝังกลบเก่า และแนวทางการใช้ประโยชน์พลังงานขยะ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th