ต้นแบบชุดปลูกเมล่อนระบบพลังงานแสงอาทิตย์

VDO.


Header :  ต้นแบบชุดปลูกเมล่อนระบบพลังงานแสงอาทิตย์
Owner :  ศรันย์ หงษาครประเสริฐ
Co-Owner :   -
keywords :   ต้นแบบชุดปลูกเมล่อนระบบพลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานทดแทน
Department :  สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Description :  ต้นแบบชุดปลูกเมล่อนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ ในการปลูกเมล่อนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน มีระบบหลังคากันความชื้นจาก โพลีคาร์บอเนต ซึ่งมีความทนทานมากกว่าพลาสติกมุงหลังคาหลายเท่า ทำให้ลดรอบการเปลี่ยนหลังคา ชุดปลูกเมล่อนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จะช่วยลดปัญหาการสูญเสียการใช้ปุ๋ยในระบบปลูกเมล่อนในโรงเรือนแบบเก่า ช่วยควบคุมคุณภาพผลผลิตได้ง่าย สามารถลดปัญหาแรงงาน ป้องกันแมลงศัตรูเมล่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
More information :  https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=51057
Add documents :  
Research Branch :   วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 
Creative Commons License
ต้นแบบชุดปลูกเมล่อนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th