การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมโรครากปมพริกโดยชีววิธีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

VDO.


Header :  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมโรครากปมพริกโดยชีววิธีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
Owner :  ผศ.ดร. ยุวดี ชูประภาวรรณ
Co-Owner :   -
keywords :   โรครากปมพริก
Department :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
Description :  ชีวภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ Bacillus SKN2-2, Bacillus UBN11-2, Bacillus SKT 29-5 และ P. chlamydosporia YT008 เพื่อควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในแปลงสาธิตเกษตรกร 4 รายในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ สามารถลดจำนวนไส้เดือนฝอยรากปมได้ระหว่าง 28.4-69% เมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมด้วยสารเคมีคาร์โบฟูราน
More information :  
Add documents :  ดาวน์โหลด
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมโรครากปมพริกโดยชีววิธีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th