ระเบียบ : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2560

Head News : ระเบียบ : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2560

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดทำระเบียบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2560 เพื่อวางแนวทางระบบตรวจสอบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ของบุคลากร วช.

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th