Public relations

Public relations
# News
1 การสัมมนาการให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล
2 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์
3 1st ASEAN Coffee Industry Development Conference 2018 (ACID 2018)
4 แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม ภายใต้ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562
5 ระเบียบ : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2560
6 รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2561 พร้อมผังโครงสร้าง CASS
7 เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อใช้งานระบบ ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (EXPLORE)
8 THAI-EXPLORE
Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th