ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

VDO.


Header :  ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Owner :  ประฤดา หิรัญวงศ์
Co-Owner :   -
keywords :   ความผูกพันต่อองค์กร บุคลากรฝ่ายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Department :  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
Description :  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันองค์การจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความผูกพันองค์การ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรฝ่ายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีระดับความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับสูง
More information :  -
Add documents :  ดาวน์โหลด
Research Branch :   รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 
Creative Commons License
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th