พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร

VDO.


Header :  พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
Owner :  กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์
Co-Owner :   -
keywords :   พฤติกรรมการดําเนินชีวิต, เศรษฐกิจพอเพียง
Department :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Description :  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 2. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงของนักศึกษา 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 6 แห่งได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 420 คน
More information :  http://www.ssruir.ssru.ac.th/bitstream/ssruir/932/1/015_53.pdf
Add documents :  
Research Branch :   ปรัชญา, เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th