การส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

VDO.


Header :  การส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
Owner :  นายตฤณ หงษ์ใส
Co-Owner :   -
keywords :   การส่งเสริม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
Department :  43/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
Description :  การส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในการส่งเสริมการคิด อย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 2) เพื่อศึกษาผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย ที่เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และใช้ขั้นตอนในการสอน 5 ขั้นตอน คือขั้นที่ 1 การสร้างความสนใจ ขึ้นที่ 2 การสำรวจและค้นหา ขั้นที่ 3 การอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นที่ 4 การขยายความรู้ ขั้นที่ 5 การประเมิน
More information :  
Add documents :  ดาวน์โหลด
Research Branch :   การศึกษา
 
Creative Commons License
การส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th