โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่องานวิจัยโรคไข้มาลาเรีย

VDO.

Cannot File

Header :  โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่องานวิจัยโรคไข้มาลาเรีย
Owner :  ดร.เจตสุมน ประจำศรี
Co-Owner :   นพ.ติน ไท ออง, ดร.วัลลภา รูปสูง, ดร.นฏา ปิตะบุตร
keywords :   วิจัยไวแวกซ์, โรคไข้มาลาเรีย, เชื้อพลาสโมเดียมไวแวกซ์
Department :  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล The Pensylvania State University
Description :  โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่องานวิจัยโรคไข้มาลาเรีย สำหรับงานวิจัยทางด้านเชื้อพลาสโมเดียม ไวแวกซ์ เกิดขึ้นโดยการร่วมมือของ The Pensylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกาและ หน่วยวิจัยไวแวกซ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านงานวิจัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดล มีความพร้อมด้วยการมีห้องเลี้ยงยุงที่ใช้ในการทดลองหลัก การพัฒนาบุคลากรทางด้านงานวิจัยจึงเป็นส่วนสำคัญในการวิจัยเพื่อยับยั้งการระบาดของโรค เช่นการศึกษาพัฒนาวัคซีนที่ยับยั้งการติดต่อของเชื้อนี้ไปยังยุงพาหะ เนื่องจากวัคซีนชนิดนี้ ต้องทำการศึกษาในระยะที่เป็นยุงโดยพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ
More information :  https://www.youtube.com/watch?v=rCuY7aWgnBo
Add documents :  
Research Branch :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 
Creative Commons License
โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่องานวิจัยโรคไข้มาลาเรีย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th