การบูรณาการจัดการความรู้พืชสมุนไพรในชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวพระราชดำริของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีส่วนร่วมกรณีหมู่บ้านปู่หมื่น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

VDO.


Header :  การบูรณาการจัดการความรู้พืชสมุนไพรในชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวพระราชดำริของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีส่วนร่วมกรณีหมู่บ้านปู่หมื่น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
Owner :  ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต
Co-Owner :   นายพิพัฒน์ หมื่นเป็ง, ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์
keywords :   การบูรณาการจัดการความรูู้พืชสมุนไพร, เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี, กรณีหมู่บ้านปู่หมื่น
Department :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Description :  เพื่อจัดเก็บและถ่ายทอดความรู้พืชสมุนไพรในชุมชนโดยปราชญ์ในชุมชนแก่คนในหมู่บ้านเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้ตระหนักรับรู้คุณค่า รักษาพืชสมุนไพร เป็นการบูรณาการความรู้ของนักวิจัยสู่ชุมชน ได้แก่ ความรู้ทางการบริหารจัดการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปสมุนไพรของชุมชนปู่หมื่นในการจำหน่ายสู่ท้องตลาดและสร้างการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
More information :  
Add documents :  
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, การศึกษา
 

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th