การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตแป้งสาคูในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง

VDO.


Header :  การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตแป้งสาคูในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง
Owner :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม อินทฤทธิ์
Co-Owner :   นายประเสริฐ คงแก้ว, นายสุธรรม ชุมพร้อมญาติ, นางกลอยใจ ครุฑจ้อน, นายพิชัย คุณชล, นางพวงน้อย พิพัฒน์ผล
keywords :   แป้งสาคู, การผลิตแป้งสาคู, การแปรรูปแป้งสาคู
Department :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Description :  การผลิตแป้งสาคูในชนบทภาคใต้ของประเทศไทย ส่วนใหญ่ยังใช้วิธีแบบดั้งเดิม โดยใช้ไม้ตอกตะปูที่เรียกว่าไม้ตรูนนำไปขูดเนื้อสาคู บ้างก็ใช้เครื่องขูดมะพร้าวนำมาขูดเนื้อสาคูให้เป็นผงละเอียด แล้วนำไปผสมกับน้ำ โดยใช้มือบีบคั้นให้แป้งออกมาคล้ายการคั้นกะทิ ต้องใช้เวลาและแรงงานมากในกระบวนการผลิตทำให้รู้สึกเหนื่อยล้า ได้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเครื่องผลิตแป้งสาคูเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ทุ่นแรง เหมาะต่อการใช้งานของกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ได้แป้งสาคูโดยผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ จึงได้นำองค์ความรู้ในการผลิตแป้งสาคูที่สะอาดถูกสุขลักษณะไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตแป้งสาคูมีองค์ความรู้ ในการผลิตแป้งสาคูมากขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้และเกิดธุรกิจชุมชนต่อไป
More information :  
Add documents :  ดาวน์โหลด
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตแป้งสาคูในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th