การคัดเลือกและทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลี (ระยะที่ 2)

VDO.


Header :  การคัดเลือกและทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลี (ระยะที่ 2)
Owner :  กฤษณ์ ลินวัฒนา
Co-Owner :   กิตติชัย แซ่ย่าง, อรอนงค์ สว่างสุริยวงษ์, วีระพรรณ ตันเส้า
keywords :   ทนร้อน, สายพันธุ์, ผักกาดขาวปลี
Department :  กรมวิชาการเกษตร
Description :  การทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสม ได้ดำเนินการในแปลงวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ปี 2558-2559 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี 4 ซ้ำดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 คือ พันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสมทนร้อนที่ได้จากคู่ผสม E7 x B18 กรรมวิธี ที่ 2 คือ พันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสมทนร้อนที่ได้จากคู่ผสม B18 x E7 กรรมวิธีที่ 3 คือพันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสมจากร้านค้าพันธุ์ที่ 1 กรรมวิธีที่ 4 คือ พันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสมจากร้านค้าพันธุ์ที่ 2 และกรรมวิธีที่ 5 คือ พันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสมจากร้านค้าพันธุ์ที่ 3 ซึ่งการทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสมประกอบด้วย 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝนและฤดูหนาว โดยเตรียมแปลงปลูกขนาด 1.2 x 5 เมตร ใช้ระยะปลูก 25 x 25 เซนติเมตร ตามแต่ละกรรมวิธี
More information :  http://www.doa.go.th/research/attachment.php?aid=2506
Add documents :  
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th