ผลของการใช้สารปรับปรุงดินจากเถ้าลอยโรงไฟฟ้าชีวมวล ต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน

VDO.


Header :  ผลของการใช้สารปรับปรุงดินจากเถ้าลอยโรงไฟฟ้าชีวมวล ต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน
Owner :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยะโก๊ะ ขาเร็มดาเบะ
Co-Owner :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูไฮมิน เจ๊ะมะลี, นายซบรี หะยีหมัด
keywords :   การเตรียมสารปรับปรุงดิน, เถ้าลอยโรงไฟฟ้าชีวมวล
Department :  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
Description :  เถ้าลอยไม้ยางพาราโรงไฟฟ้าชีวมวลแปรสภาพผสมกับมูลแพะเป็นสารปรับปรุงดิน พบว่าธาตุอาหารเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 50.27 และมีปริมาณ N-P-K-Mg สูงถึงร้อยละ 4.83, 6.45, 11.5 และ 2.75 ตามลำดับ จากนั้นศึกษาการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน สุราษฎร์ธานี 2 อายุ 16 พบว่าสารปรับปรุงดินสามารถทดแทน ปุ๋ยเคมีผสมอย่างเท่าเทียมกัน เมื่อพิจารณาจากความสูงเฉลี่ย ขนาดรอบวงโคนต้นเฉลี่ย และความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย และมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
More information :  
Add documents :  ดาวน์โหลด
Research Branch :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 

Related Images

Research Information and Data Center
National Research Council of Thailand
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | contact@nrct.go.th